آموزش و ارتقاء سلامت

آموزش و ارتقای سلامت در رویکرد جدید مراقبت بهداشتی اولیه شامل هر فعالیتی می‌شود که با هدف افزایش دانش بهداشتی صورت می‌گیرد. هدف آموزش سلامت، ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری از طریق آموزش و تعلیم است. ممکن است که آموزش متوجه دانش، نگرش و رفتار افراد و یا متوجه افزایش آگاهی درباره نیاز به یک سیاست همگانی سالم و اقدامات سیاسی حمایتی باشد.
فهرست