زایمان طبیعی

Normal Vaginal Delivery (NVD)
1100$

مدت بستری : 1 روز

کیست تخمدان دو طرفه

Bilateral Ovarian Cyst
2800$

مدت بستری : 1 روز

رینوپلاستی

Rhinoplasty
1000$

مدت بستری : 1 روز

CTS یک طرفه

Unilateral CTS
1000$

مدت بستری : 1 روز

آپاندیسیت

Appendectomy
900$

مدت بستری : 1 روز

واریکوسل یک طرفه

Unilateral Varicocelectomy
950$

مدت بستری : 1 روز

pcnl

PCNL
2000$

مدت بستری : 1 روز

ACL,PCL,MM

ACL,PCL,MM
2500$

مدت بستری : 1 روز

دیسکوپاتی

Lumbar Disk Herniation
4000$

مدت بستری : 1 روز

سزارین

Cesarean Section (CS)
1100$

مدت بستری : 1 روز

نمونه برداری از پستان

Breast biopsy
700$

مدت بستری : 1 روز

لیفت پیشانی

Forehead Lift
1500$

مدت بستری : 1 روز

CTS دو طرفه

Bilateral CTS
1000$

مدت بستری : 1 روز

کاشت مو

Hair transplant
1000$

مدت بستری : 1 روز

کیسه صفرا (لاپاراسکوپی)

Laparascopic Cholecystectomy
1500$

مدت بستری : 1 روز

رادیال نفرکتومی

Radial Nephrectomy
3500$

مدت بستری : 1 روز

آرتروسکوپی

Arthroscopy
3000$

مدت بستری : 1 روز

فیوژن

Fusion
1200$

مدت بستری : 1 روز

کورتاژ

Dilatation & Curettage (D&C)
600$

مدت بستری : 1 روز

فتق یک طرفه

Unilateral Hernia
1100$

مدت بستری : 1 روز

لیفت کامل

Lift
5000$

مدت بستری : 1 روز

کیسه صفرا عمل باز

Cholecystectomy
1500$

مدت بستری : 1 روز

هموروئید

Hemorrhoidectomy
1000$

مدت بستری : 1 روز

فیشر

Fissurectomy
1000$

مدت بستری : 1 روز

پروستاتکتومی

Prostatectomy
3000$

مدت بستری : 1 روز

تعویض مفصل زانو

Total Knee Arthroscopy (TKA
4000$

مدت بستری : 1 روز

لامینکتومی

Laminectomy
1300$

مدت بستری : 1 روز

کاشت ابرو

Eyebroe Transplant
800$

مدت بستری : 1 روز

فتق دو طرفه

Bilateral Hernia
1300$

مدت بستری : 1 روز

ACL

ACL
1000$

مدت بستری : 1 روز

انسداد روده

Intestinal obstruction
950$

مدت بستری : 1 روز

سنگ حالب یک طرفه

TUL
1000$

مدت بستری : 1 روز

ماموپلاستی

Mammoplasty
3000$

مدت بستری : 1 روز

هیسترکتومی

Hysterectomy
686$

مدت بستری : 1 روز

تعویض مفصل ران

Total Hip Arthroscopy (THA
5000$

مدت بستری : 1 روز

آبدومینوپلاستی

Abdominoplasty
3000$

مدت بستری : 1 روز

فهرست