کلینیک بیمارستان خانواده اصفهان

بخش داخلی

بخش داخلی

بخش داخلی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر منیژه تختی
سرپرستار بخش : خانم مارال مکینیان
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3322
مسير دسترسي : ساختمان شماره 11- طبقه اول

بخش مامایی

بخش مامایی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر مینا قدیری
سرپرستار بخش : خانم حدیثه هدایت
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3240-3298
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18

بخش نوزادان و ویژه نوزادان NICU

بخش نوزادان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر زهره بدیعی
سرپرستار بخش : خانم لیلا سادات جدی
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3299
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18

بخش اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر عبدالخالق شاهمرادی
سرپرستار بخش : خانم یلدا نوروزی
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3285
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18

بخش اورژانس مامایی و بلوک زایمان

بخش اورژانس مامایی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر بهمن خانجانی
سرپرستار بخش : خانم فاطمه سرلک
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3396
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18

بخش CCU

بخش CCU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش :
سرپرستار بخش : خانم مارال مکینیان
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3204
مسير دسترسي : ساختمان شماره 11- طبقه اول

اتاق عمل مردان

بخش اتاق عمل مردان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر بابک جمشیدیان
سرپرستار بخش : خانم فرانک ذکایی فرد
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3311
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18

اتاق عمل زنان

بخش اتاق عمل زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر بابک جمشیدیان
سرپرستار بخش : خانم فرانک ذکایی فرد
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3350
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18

بخش ICU

بخش ICU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر نفیسه موسوی
سرپرستار بخش : خانم پریا بیضاوی
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3362-3361
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18

فهرست