بخش های مراقبت ویژه

بخش CCU

بخش CCU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر مجید ربانی
سرپرستار بخش : خانم مارال مکینیان
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3204
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان شماره 11

بخش نوزادان و ویژه نوزادان NICU

بخش نوزادان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر زهره بدیعی
سرپرستار بخش : خانم لیلا سادات جدی
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3299
مسير دسترسي : طبقه همکف ساختمان A شماره 18

بخش ICU

بخش ICU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر نفیسه موسوی
سرپرستار بخش : خانم پریا بیضاوی
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3362-3361
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان B شماره 18

بخش های درمانی و بستری

بخش زایشگاه

بخش زایشگاه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر ویدا سلطانی
سرپرستار بخش : خانم فاطمه سرلک
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3380
مسير دسترسي : طبقه همکف ساختمان B شماره 18

بخش جراحی زنان

بخش جراحی زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر مجید کریمیان
سرپرستار بخش : خانم ریحانه خواجه
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3276
مسير دسترسي : طبقه دوم ساختمان A شماره 18

بخش جراحی مردان

بخش جراحی مردان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر مجید کریمیان
سرپرستار بخش : خانم سهیلا علیخاصی
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3210
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان A شماره 18

بخش داخلی

بخش داخلی

بخش داخلی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر حمیدرضا رفیعی
سرپرستار بخش : خانم مارال مکینیان
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3322
مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان شماره 11

بخش مامایی

بخش مامایی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر ویدا سلطانی
سرپرستار بخش : خانم حدیثه هدایت
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3240-3298
مسير دسترسي : طبقه سوم ساختمان A شماره 18

بخش اورژانس مامایی و بلوک زایمان

بخش اورژانس مامایی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر ویدا سلطانی
سرپرستار بخش : خانم فاطمه سرلک
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3396
مسير دسترسي : طبقه همکف ساختمان B شماره 18

بخش اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر عبدالخالق شاهمرادی
سرپرستار بخش : خانم یلدا نوروزی
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3285
مسير دسترسي : طبقه همکف ساختمان A شماره 18

بخش جراحی 2

بخش جراحی 2 بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر عبدالخالق شاهمرادی
سرپرستار بخش : خانم یلدا نوروزی
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3397
مسير دسترسي : طبقه همکف ساختمان A شماره 18

اتاق عمل های بیمارستان

اتاق عمل جنرال

بخش اتاق عمل جنرال بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر عبدالخالق شاهمرادی
سرپرستار بخش : آقای مهدی شمشیری
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3311
مسير دسترسي : طبقه دوم ساختمان B شماره 18

اتاق عمل زنان

بخش اتاق عمل زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

رییس بخش : دکتر عبدالخالق شاهمرادی
سرپرستار بخش : آقای مهدی شمشیری
اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3350
مسير دسترسي : طبقه همکف ساختمان A شماره 18

فهرست