عناوین کمیته های بیمارستان خانواده:

 • پایش و سنجش کیفیت و ایمنی
 • حفاظت فنی و بهداشت کار
 • طب انتقال خون
 • دارو درمان و تجهیزات پزشکی (اقتصاد دارو درمان)
 • مرگ کودکان 59-1 ماهه
 • تغذیه
 • ترویج تغذیه با شیر مادر و مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
 • احیاء نوزاد
 • مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات و آمار
 • راهبردی ارتقاء سلامت
 • تریاژ و تعیین تکلیف
 • مرگ پری ناتال
 • ترویج زایمان طبیعی و ایمن
 • اخلاق پزشکی و مراعات موازین شرعی
 • مدیریت کارکنان و آموزش
 • آموزش به بیمار
 • بهداشت محیط
 • کنترل عفونت
 • مرگ و میر و آسیب شناسی
 • مرگ مادران
 • مدیریت خطر و حوادث
 • مادران پرخطر
فهرست