روز یک شنبه  بزرگداشت روز جهانی دست با  شعار سلامت  افراد را حفظ کنیم ، دستها را تمیز کنیم در بیمارستان خانواده برگزار گردید .

در این مراسم ،خانم مهرنوش قاسمی (سوپروایز کنترل عفونت بیمارستان) پمفلت های آموزشی شستشوی صحیح دست ارائه نمودند.

در طی مراسم ضمن اهدا پک های بهداشتی شامل  محلول های ضدعفونی کننده دست و  دستورالعمل صحیح استفاده از محلول های مذکور به صورت چهره به چهره نیز به مراجعین گرامی آموزشهای لازم را ارائه نمودند .  

 

 

فهرست