آزمایشگاه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

نام واحد : واحد آزمایشگاه
مسئول فنی : خانم دکتر فروغ شریفی
مسئول واحد :  آقای دکتر محمد پریشانی
مسير دسترسي : ساختمان شماره 17 قسمت کلینیک طبقه همکف، منتهی الیه راهرو اصلی
اطلاعات تماس : داخلي 3266-3269
ساعات فعالیت: اﯾﻦ  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزيﻗﺎدرﺑﻪ ﭘﺬ ﯾﺮش و ﺟﻮاﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪﺻﻮرت اورژاﻧﺴﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ اورژاﻧﺴﯽ و ﺑﺴﺘﺮي و ﺣﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ از ﻣﺮاﮐﺰ د ﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
شرح خدمات : آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻬﺮﻣﺎه 1374ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻓﻨﯽﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ   ،دﮐﺘﺮاي ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ،  ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎ ﺗﺸﺨ ﯿﺺ   ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ  و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ي از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪوﻣﺠﻬﺰﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز ﺑﻪ ﺻﻮرت24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯽ،  ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژ ي،  ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﯽ،ﺳﺮو اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ، ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ادرار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓﻨﯽﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب داراي  ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪو  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي  دارا ي  ﻣﺪرك PhD در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ  ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﯿ ﺮوﻫﺎي   ﻣﺘﺨﺼﺺ  و   ﻋﻤﻠﮑﺮد  اﺳﺘﺎﻧﺪارد  در ﺳﺎلﻫﺎي  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﯾﮑﯽ  از  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﺮد ﯾﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ﻫﺎي  اﺧﯿﺮ  ﻋﻼوه ﺑﺮ راه اﻧﺪازي  ﺑﺨﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮﻣﯿﻨﺴﺎﻧﺲاﺗﻮﺑﯿﻮ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي با ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﻣﯽ ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﺎل آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﺎل  ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ   آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اشتراک گذاری این مطلب:

آخرین مقالات

میومکتومی

میومکتومی اندازه و سایز فیبروم ها از بسیار کوچک که با چشم اندازه و سایز فیبروم ها از بسیار کوچک…

کورتاژ

کورتاژ باز کردن دهانه رحم و تخلیه بافت آن را کورتاژ میگویند.این عمل یکی ازشایع ترین عمل های زنان است…
Safety tips for taking medicine

متورال یامتو پرولول

متورال یامتو پرولول : از متورال برای درمان آنژین صدری (درد قفسه سینه) و فشار خون بالا استفاده می شود.…

تعویض مفصل زانو

آرتروز مفصل زانو یا به عبارت ساده تخریب مفصل زانو از جمله بیماریهای ناتوان کننده و شایع در دنیا می…

کولونوسکوپ چیست

کولونوسکوپ چیست كولونوسكوپ دستگاهی است كه از يك لوله قابل انعطاف با قطری به اندازه قطر يك انگشت و طول…
فهرست