آزمایشگاه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

نام واحد : واحد آزمایشگاه
مسئول فنی : خانم دکتر فروغ شریفی
مسئول واحد :  آقای دکتر محمد پریشانی
مسير دسترسي : ساختمان شماره 17 قسمت کلینیک طبقه همکف، منتهی الیه راهرو اصلی
اطلاعات تماس : داخلي 3266-3269
ساعات فعالیت: اﯾﻦ  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزيﻗﺎدرﺑﻪ ﭘﺬ ﯾﺮش و ﺟﻮاﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪﺻﻮرت اورژاﻧﺴﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ اورژاﻧﺴﯽ و ﺑﺴﺘﺮي و ﺣﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ از ﻣﺮاﮐﺰ د ﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
شرح خدمات : آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻬﺮﻣﺎه 1374ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻓﻨﯽﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ   ،دﮐﺘﺮاي ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ،  ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎ ﺗﺸﺨ ﯿﺺ   ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ  و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ي از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪوﻣﺠﻬﺰﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز ﺑﻪ ﺻﻮرت24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﯿﻮﺷ ﯿﻤﯽ،  ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژ ي،  ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﯽ،ﺳﺮو اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ، ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ادرار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓﻨﯽﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب داراي  ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ  ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪو  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي  دارا ي  ﻣﺪرك PhD در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ  ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﯿ ﺮوﻫﺎي   ﻣﺘﺨﺼﺺ  و   ﻋﻤﻠﮑﺮد  اﺳﺘﺎﻧﺪارد  در ﺳﺎلﻫﺎي  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﯾﮑﯽ  از  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﺮد ﯾﺪه اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ﻫﺎي  اﺧﯿﺮ  ﻋﻼوه ﺑﺮ راه اﻧﺪازي  ﺑﺨﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮﻣﯿﻨﺴﺎﻧﺲاﺗﻮﺑﯿﻮ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي با ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﻣﯽ ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﺎل آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﺎل  ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ   آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اشتراک گذاری این مطلب:

آخرین مقالات

قند کمتر، زندگی سالمتر

قند کمتر، زندگی سالمتر امروزه متاسفانه شاهد افزایش روزافزون مصرف قند و محصولات شیرین هستیم. به تدریج که ذائقه مردم…

تغذیه و استرس در محیط کار

تغذیه و استرس در محیط کار زندگی سرشار از مطالبات، ضرب العجل ها و شتاب در کارها است و این…
نمک کمتر زندگی سالم تر

نمک کمتر، زندگی سالم تر

question_answer0
سدیم و کلر دو جزء اصلی نمک خوراکی می باشد.مصرف نمک مانند چربی ها برای بدن ضروری می باشد، اما…
نه به فست فود

نه به فست فود

question_answer0
سالمترین وعده های غذایی آنهایی هستند که در خانه تهیه می کنیم.اما متاسفانه امروزه خوردن فست‌ فودها و خرید غذاهای…
طعم تندرستی با مصرف سبزی ها

طعم تندرستی با مصرف سبزی

question_answer0
طعم تندرستی با مصرف سبزی ها سبزی های قرمز رنگ سبزی های قرمز رنگ مثل گوجه فرنگی، فلفل دلمه قرمز…
راهنمای ترک دخانیات

راهنمای ترک دخانیات

question_answer0
مصرف دخانیات: راهنمای ترک سیگار تنباکو طیف وسیعی از بیماریها را ایجاد میکند. استعمال سیگار عامل 30 % تمام موارد…
Safety tips for taking medicine

نکات ایمنی در مصرف دارو

question_answer0
نکات ایمنی در مصرف دارو : نکات ایمنی در مصرف دارو : تا جایی که امکان دارد از نگهداری دارو…

علت زردی نوزاد چیست ؟

question_answer0
علت زردی نوزاد چیست ؟ علت زردی نوزاد چیست ؟ رنگ زرد نوزاد به علت تجمع رنگدانه محلول در چربی…
فهرست