دکتر مهدی طهمورث پور

دکتر مهدی طهمورث پور

متخصص جراح عمومی
سوابق

دکتر مهدی طهمورث پور

متخصص جراحی عمومی

روزهای حضور دکتر مهدی طهمورث پور
سه شنبه : 10-11
مطالب اموزشی دکتر مهدی طهمورث پور

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست