دکتر سعید ابریشم کار

دکتر سعید ابریشم کار

فوق تخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
سوابق

دکتر سعید ابریشم کار تحصیلات پزشکی خود را در دانشگاه علوم پزشکی تبریز گذرانده اند.
ایشان طی چندین سال متوالی دوره های جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شهرکرد سپری کرده است.
دکتر سعید ابریشم کار دوره های تکمیلی جراحی مغز و اعصاب را در دانشگاه های ژاپن، نروژ و آلمان زیر نظر برجسته ترین و بهترین پروفسور های جهان گذرانده اند و هم اکنون متخصص جراحی مغز و اعصاب ، فلوشیپ جراحی اعصاب از بلژیک همچنین استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

تحصیلات :

۱۳۶۲-۱۳۶۹ – دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان، تبریز،ایران
۱۳۷۱-۱۳۷۶ – دستیار جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم پزشکی
۱۳۸۱ (شش ماه) – ناظر عملکرد جراحی مغز و اعصاب – بروکسل ، بلژیک
۱۳۸۱-۱۳۸۲ ( ۹ ماه) – فلوشیپ عملکرد جراحی مغز و اعصاب – بروکسل، بلژیک
۱۳۸۶ ( ۱۴ روز) – دوره تکمیلی در اندوواسکولار جراحی مغز و اعصاب – نوگایو ، ژاپن
۱۳۸۶ ( ۱۴ روز) – دوره تکمیلی در اندوسکپی جراحی مغز و اعصاب – نوگایو، ژاپن
۱۳۸۷ ( ۷ روز) – دوره تکمیلی در آزمایشات عصبی – تروندهایم، نروژ
۱۳۹۴ ( ۷روز ) – دوره تکمیلی در جراحی غده هیپوفیز – نورنبرگ ، آلمان

سوابق آموزشی : 

۱۳۶۹-۱۳۷۱ – پزشک عمومی ، اصفهان، ایران
۱۳۷۶-۱۳۸۴ – استادیار جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۸۴-۱۳۸۵ – استادیار جراحی مغز و اعصاب ، داشنگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۸۵-۱۳۹۰ – دانشیار جرای مغز و اعصاب، داشنگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۹۰ تاکنون – استاد جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روزهای حضور دکتر سعید ابریشم کار
فهرست