دکتر ساسان حقیقی

دکتر ساسان حقیقی

پزشک خانواده
سوابق

دکتر ساسان حقیقی

پزشک عمومی

روزهای حضور دکتر ساسان حقیقی
شنبه : 17-19 یکشنبه : 17-19 دوشنبه : 17-19 سه شنبه : 17-19 چهارشنبه : 17-19 پنجشنبه : 17-19
مطالب اموزشی دکتر ساسان حقیقی

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

فهرست