معرفی واحد آموزش

واحد آموزش مسوولیت فعالیت های آموزشی و پژهشی پرستاری و مامایی بیمارستان را توسط سوپروایزر آموزشی پرستاری تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد .شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد.

 

 

سوپروایزر آموزشی : خانم فرزانه دادخواه

شرح وظائف واحد آوزش

 • نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی
 • شناسایی و تعیین اهداف آموزشی /تعیین نیازهای آموزشی/الویت بندی نیازهای آموزشی
 • تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان
 • تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 • ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر پرستاری
 • کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 • شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
 • تعیین و اندازه گیری شاخص آموزشی
 • مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان
 • هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیاز آموزشی لازم
 • ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسوولین و استفاده از نتایج اثر بخش آموزشی
 • مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
 • ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری
 • تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه آموزشی
 • طراحی و اجرای برنامه آموزشی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت
فهرست