به گزارش روابط عمومی ، یک شنبه 1403/02/16 به مناسبت روز جهانی ماما آقای دکتر محسن سلیمانی(مدیرعامل و رئیس بیمارستان ) در معییت آقای محمدی (مدیرداخلی) و آقای حسن پور(مدیر پرستاری)  با حضور در بخش های مختلف درمانی این روز را به ماماهای عزیز تبریک گفته و با اهدا سبدهای گل و کارت هدیه  این روز را گرامی داشتند .

 

 

فهرست