به گزارش روابط عمومی در بزرگداشت هفته ملی دیابت از 1402/08/20 لغایت روز سه شنبه 1402/08/23 همزمان با 14 نوامبر روز جهانی دیابت ، با شعار (شناخت خطرات ،اقدام موثر) سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان خانواده  اقدام به برپایی پایگاه غربالگری قند خون در ورودی ساختمان شماره 17 (درمانگاه های تخصصی ) نمود .

در این پایگاه با همکاری دو نفر از کارشناسان پرستاری ضمن انجام غربالگری قندخون ، آموزش چهره به چهره  و ارائه پمفلت های آموزشی در رابطه با دیابت و انواع آن ، علائم دیابت و افت قند خون و اقدامات مورد نیاز در زمان افت قند خون ، چگونگی  آزمایش قند خون توسط سوپروایزر آموزش سلامت و  مشاوره تغذیه صحیح توسط کارشناس تغذیه ، شناسایی بیماران مستعد دیابت و ارجاع به متخصص داخلی صورت پذیرفت و در نهایت با یک نمونه پگ تغذیه سالم از مراجعین محترم پذیرایی گردید.

فهرست