بیمارستان تخصصی خانواده جهت تکمیل کادر خود ، نیروی مجرب را در حیطه های مختلف از جمله
1-پرستار
2– کارشناس اتاق عمل
3– کارشناس هوشبری
4– کارگر خدمات
و … از طریق مصاحبه ارزیابی و بر اساس اولویت وصلاحیت دعوت به کار نماید.
از متقاضیان واجد شرایط درخواست می گردد جهت تکمیل فرم استخدام به فرم درخواست همکاری مراجعه نمایند .

فرم دعوت به همکاری

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 2

 

فهرست