نظر سنجی بیماران

جهت پیگیری شماره تلفن همراه را وارد نمایید
نحوه ارایه خدمات واحد پذیرش و ترخیص(ضروری)
وضعیت سرو غذا به لحاظ کیفیت،کمیت،تنوع و شرایط بهداشتی(ضروری)
نحوه برخورد وپاسخگویی پرسنل(ضروری)
وضعیت ارایه خدمات مراقبتی و درمانی در بخش ها(ضروری)

فهرست