فرم نظر سنجی بیمار

فرم نظرسنجی بیماران و همراهان بستری

مرحله 1 از 2

پرسشنامه توسط چه کسی تکمیل می گردد؟
نام بخش(ضروری)
جنسیت
آیا قبلا به این بیمارستان مراجعه کرده اید؟
درج تلفن همراه جهت پیگیری الزامی است
سال
نحوه بستری در بخش

فهرست