سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

مزایده فروش سه قطعه زمین

شرکت خدمات بهداشتی ودرمانی صنایع اصفهان درنظر دارد سه قطعه زمین به متراژ کل 48860 متر را به صورت یکجا واقع در اصفهان خیابان صفه- جنب بیمارستان خانواده با موقعیت

تعیین شده در کروکی و مشخصات به قرار ذیل را ازطریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

الف) قطعه (یک) به متراژ 18860 مترمربع با کاربری هتل دارای پروانه ساختمانی و سند ششدانگ تک برگی با زیربنای حدود 23000مترمربع.

ب) قطعه ( دو و سه ) به متراژ مجموع 30000 مترمربع با سند شش دانگ تک برگی دارای پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی،تجاری و اداری  با زیربنای حدود87800 مترمربع و فرهنگی و ورزشی به متراژ حدود16154 مترمربع.

کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی خرید می توانند ضمن سپردن 5% از مبلغ قیمت پایه کارشناسی موضوع مزایده و یا ضمانت نامه بانکی به همین میزان از تاریخ انتشار آگهی مزایده تا 10 روز جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد ومدارک مزایده به آدرس اصفهان ـ بلوارشهدای صفه ـ بیمارستان تخصصی خانواده- ساختمان اداری ـ دبیرخانه شرکت مراجعه فرمایند. ضمنا متقاضیان می توانند با هماهنگی با شماره تماس 36201402 از موضوع مزایده بازدید به عمل آورند.

قیمت پایه مزایده بر مبنای نظریه کارشناسان رسمی دادگستری برای مجموع سه پلاک ، ششصد و پنجاه و دو  میلیارد تومان می باشد .شرکت در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات و نیز ابطال کل مزایده مختار است .