سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

مناقصه محدود امور طبخ غذا

 شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان (بیمارستان تخصصی خانواده ) در نظر دارد امور طبخ غذای پرسنل، بیماران و همراهان

خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط بصورت مناقصه واگذار نماید

.1-متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاکت های مناقصه از روز یک شنبه تاریخ 1399/05/05 به دفتر معاونت پشتیبانی شرکت واقع در اصفهان - بلوار شهدای صفه - بیمارستان تخصصی خانواده مراجعه نمایند.

2-مهلت شرکت در مناقصه و ارسال مدارک تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1399/05/09 می باشد.

3- تاریخ بازگشایی و بررسی پیشنهادات روز شنبه مورخ 1399/05/12 می باشد.

 توضیح: شرکت (بیمارستان) در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات و ابطال مناقصه بدون نیاز به ذکر دلیل مختار است.