سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

بیانیه ارزش ها

بیانیه ارزشهای بیمارستان تخصصی خانواده

 ما در راه دستیابی به چشم انداز ارزشمندمان و عملی نمودن رسالت سازمانی خود به

ارزشهای اسلامی و فرهنگ ملی

احترام به حقوق انسان ها

رشد و تعالی

نوآوری و ابتکار

صداقت و همدلی

نظم و انضباط پایبند می باشیم.