سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

نرخ هتلینگ

   نرخ یک شب اقامت در بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان (هتلینگ )

1399-4

ردیف

شرح خدمات

تعرفه بیمارستان

تخصصی خانواده

(به ریال)

پرداختی بیماران بیمه های تامین – خدمات

( به ریال)

پرداختی دفاتر نیروهای مسلح

(به ریال)

با فرانشیز 25%

1

تخت روز CCU

15.370.000

11.061.700

3.869.000

2

تخت روز ICU-NICU

24.056.000

15.439.400

6.055.250

3

اتاق خصوصی

12.030.000

10.173.300

6.425.000

4

اتاق دو تخته

9.356.000

7.499.300

2.353.200

5

اتاق عمومی

6.683.000

4.826.300

1.585.000

6

تخت روز نوزاد

4.679.000

3.749.300

1.112.500

7

تخت روز نوزاد بیمار

6.683.000

5.382.500

1.585.000

8

هزینه همراه

1.336.000

1.336.000

1.200.000

تبصره :

  • به کلیه مبالغ بالا 6% بعنوان خدمات پرستاری اضافه می گردد.
  • هزینه های همراه ،تفاوت غذا، تفاوت اتاق خصوصی و دو تخته و کلیه لوازم مصرفی جهت بیمه های تکمیلی و سایر بیمه ها به عهد بیمار می باشد.
  • تخت روز بستری بر اساس اقامت بیمار می باشد .
  • سایر بیمه ها بر اساس قرارداد فی مابین دریافت می گردد.