سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

راهنمای ترخیص

ساعت فعالیت واحد حسابداری (ترخیص بیماران ) :

 روزهای عادی   19-8

 روزهای تعطیل 13-8

در زمان ترخیص موارد ذیل را همراه داشته باشید و توجه فرمائید :

·         دفترچه بیمار

·          در صورت داشتن بیمه تکمیلی ، معرفی نامه تکمیلی

·          رسید موقت علی الحساب پرداختی در زمان پذیرش

·         دریافت وجه فقط توسط کارت های بانکی

·         داشتن شماره حساب سیبا در صورت بستانکار شدن در صورتحساب