سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

معرفی واحد آموزش

نام واحد : آموزش
سوپروایزر آموزشی : ریحانه خواجه
مسیر دسترسی : ساختمان شماره 17- طبقه دوم کلینیک- دفتر مدیریت آموزش
اطلاعات تماس : داخلی 3272
شرح خدمات :

 واحد آموزش بیمارستان تخصصی خانواده با هدف رضایتمندی خدمت گیرندگان از طریق توانمند سازی کارکنان با رویکرد آموزش مبتنی بر نیازسنجی و متکی بر شواهد نسبت به سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش های اثربخش گام برمی دارد.
این واحد سطح دانش و مهارت های شغلی مناسب برای کارمندان را در راستای انجام وظایف، ماموریت ها و دستیابی به اهداف سازمان، تعیین می‌‌نماید و موظف به اجرای مراحل اصلی فرایند آموزش در سازمان می‌‌باشد و موظف به طراحی و اجرای برنامه های توانمند سازی کلیه کارکنان با توجه به نیازسنجی انجام شده در هر سال با در نظر گرفتن اهداف و استراتژی های سازمان های فرادست (بسته های آموزشی ارسالی از معاونت درمان)، نیازهای آموزشی اظهار شده از سوی خود فرد (برنامه توسعه فردیPDP) و همچنین برنامه ها و اهداف و سیاستهای کلان بیمارستان در راستای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار می‌‌باشد. آموزش ها در دو بخش درون بخشی و برون بخشی انجام می‌‌گیرد.
آموزش درون بخشی که بیشتر در حوزه مهارت ها و دانش تخصصی افراد می‌‌باشد به صورت فصلی و طبق برنامه ریزی در بخش مربوطه توسط پرستار خبره بخش به همراه جزوه، پیش آزمون و پس آزمون انجام می‌‌گیرد و آموزش های برون بخشی نیز به دو بخش تقسیم شده که بخشی با برنامه ریزی های صورت گرفته در واحد توانمندسازی در درون بیمارستان با بهره گیری از اساتید باتجربه انجام می‌‌گیرد و بخشی نیز مربوط به کارگاه ها و سمینارهای خارج از سازمان (آموزش مداوم ) می باشد که تمامی دوره ها بر حسب نیازهای اعلام شده و با هماهنگی این واحد صورت می‌‌گیرد.
کلیه مستندات و گواهی های مربوط به دوره‌های برگزار شده باید به تایید ریاست بیمارستان، مدیر پرستاری رسیده و بعد از تایید جهت ثبت در شناسنامه آموزشی در سامانه آموزش قرار می گیرد.این واحد در چارت سازمانی مرکز، زیر مجموعه مدیر پرستاری می‌‌باشد. برنامه‌ریزی‌های آموزشی توسط سوپروایزر آموزشی صورت می‌‌گیرد. کلیه آموزش‌های درون بخشی و برون بخشی تحت نظارت و سرپرستی این واحد صورت می‌‌گیرد.