سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

بخشهای بستری

دسترسی سریع

بخش های درمانی

بخش CCU

بخش CCU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان بیشتر بدانید! دوشنبه 26 مهر 1400

اتاق عمل جنرال

اتاق عمل مردان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان بیشتر بدانید! دوشنبه 26 مهر 1400

اتاق عمل زنان

اتاق عمل زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان بیشتر بدانید! دوشنبه 26 مهر 1400

اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان بیشتر بدانید! دوشنبه 26 مهر 1400

اورژانس مامایی

بخش اورژانس مامایی و بلوک زایمان بیمارستان تخصص بیشتر بدانید! دوشنبه 26 مهر 1400

بخش مامایی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

اتاق عمل زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

اتاق عمل مردان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش اورژانس مامایی و بلوک زایمان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش زایشگاه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش نوزادان و ویژه نوزادان NICU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش جراحی زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش ICU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش داخلی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش CCU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش جراحی مردان

بخش بستری اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان