سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

کلینیک ها

دسترسی سریع

بخش های درمانی

بخش CCU

بخش CCU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان بیشتر بدانید! دوشنبه 26 مهر 1400

اتاق عمل جنرال

اتاق عمل مردان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان بیشتر بدانید! دوشنبه 26 مهر 1400

اتاق عمل زنان

اتاق عمل زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان بیشتر بدانید! دوشنبه 26 مهر 1400

اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان بیشتر بدانید! دوشنبه 26 مهر 1400

اورژانس مامایی

بخش اورژانس مامایی و بلوک زایمان بیمارستان تخصص بیشتر بدانید! دوشنبه 26 مهر 1400