سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

سهامداران و هیات موسس

   دکتر سیدحسین ابن الشهیدی
 دکتر مسعود پورمقدس
   دکتر محمدعلی رجبی
   دکتر اصغر شکرانی
   دکتر ابراهیم نیلفروشان
   دکتر سعید نیلفروشان
   مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
سازمان صنایع دفاع اصفهان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان