سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

کمیته های بیمارستان

عناوین کمیته های بیمارستان خانواده

پایش وسنجش کیفیت و ایمنی

 

حفاظت فنی و بهداشت کار

 

طب انتقال خون

 

دارو درمان و تجهیزات پزشکی (اقتصاد دارو درمان )

 

مرگ کودکان  59-1 ماهه

 

تغذیه

 

ترویج تغذیه با شیر مادر ومراقبت آغوشی مادر و نوزاد

 

احیاء نوزاد

 

مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات وآمار

 

راهبردی ارتقاء سلامت

 

تریاژ و تعیین تکلیف

 

مرگ پری ناتال

 

ترویج زایمان طبیعی و ایمن

 

اخلاق پزشکی و مراعات موازین شرعی

 

مدیریت کارکنان وآموزش

 

آموزش به بیمار

 

بهداشت محیط

 

کنترل عفونت

 

مرگ و میر وآسیب شناسی

 

مرگ مادران

 

مدیریت خطر و حوادث

 

مادران پرخطر