سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

بخش های بستری (2)

بخش CCU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش اورژانس مامایی و بلوک زایمان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش زایشگاه بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش مامایی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

اتاق عمل مردان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش بستری اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش ICU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش نوزادان و ویژه نوزادان NICU بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

اتاق عمل زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش جراحی زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش داخلی بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

بخش جراحی مردان

بخش اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان