سامانه نوبت دهی درمانگاه بیمارستان خانواده اصفهان

برای دریافت نوبت به یکی از روش های زیر عمل بفرمایید

نوبت دهی تلفنی : با شماره تلفن گویا 33033051 تماس و نوبت خود را اخذ بفرمایید

نوبت دهی اینترنتی : کلیلک روی دکمه نوبت دهی اینترنتی

برنامه حضور پزشکان
واحد شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
ارتوپدی دکتراکرام نیا
 12- 9
دکتربصیری
10-12
دکتر حسینی
9-12
دکتر بصیری
 10-12
دکترخاکپور
8:30-10
دکترحسینی
 10-12
دکتر اکرام نیا
19 -16:30
دکتربصیری
16-18
دکتر ضیائی
15-17
دکتر کریمیان
17-19
دکتر ضیائی
 9-12
دکتر اکرام نیا
17-19
دکترضیائی
15-17
پزشک خانواده دکتر حقیقی
19 – 17
دکتر مجلسی
9-13
دکترحقیقی
19 – 17
دکترمجلسی
9-13
دکترحقیقی
19 – 17
دکترحقیقی
19 -17
دکترحقیقی
19 – 17
دکترحقیقی
19 -17
داخلی عفونی دکتر ابراهیمیان
16-17
دکتر ابراهیمیان
16-17
جراح مغز و اعصاب دکتر علوی
17-18
دکتر علوی
17-18
اورولوژی دکتراحدی
10-11
دکترشیری
10-11
دکتر انشائی
11-12
دکترانشائی
11-12
دکترانشائی 17-16 دکترشیری
16-17
سونوگرافی دکترحکیمی نیا دکتر فراست دکترحامی دکتر حکیمی نیا دکترفراست دکتر فراست
چشم پزشکی دکترعبدالهی
10-12
دکترکامران
9-10:30
دکترعبدالهی
10-12
دکتر بهرامیان
10-12
دکترکامران
10-11
دکترعبدالهی
10-11
دکتررئیسی
18-19
دکتررئیسی
18-19
روانپزشکی دکتر میرشاهزاده
10-11
دکتر میرشاهزاده
10-11
دکتر عزیزی
10-12
دکتر میرشاهزاده
16-17
دکتر عزیزی
10-12
اطفال دکتر شریفی
17-18
دکتر شریفی
17-18
دکتر شریفی
10-11
گوش وحلق و بینی دکترامینی
10:30-12
دکترتحریریان
10-12
دکترعابدان
10-11
دکترتحریریان
10:30-12
دکتر برجیس
11-12
دکترشفیعیان
16-17
دکترسهیلی پور
16-17
دکتر خردمند
10:30-11:30
دکتر عابدان
16-18
جراحی دکترشاهمرادی
10-11
دکترضیایی
10-11
دکتر طهمورث پور
10-11
دکترشاهمرادی
16-17
جراحی پلاستیک دکتر یاری بخت
9-10
پوست دکتر نادری
10-11
دکتر مومنی
15:30-16:30
دکتر نادری
10-11
دکتر جویا
12-13
دکتر مومنی
15:30-16:30
دکتر جویا
12-13
دکتر مومنی
15:30-16:30
دکتر مومنی
15:30-16:30
دکتر مومنی
15:30-16:30
غدد دکترهمدانی
11-12
روماتولوژی دکتر ثالثی
12-13
طب فیزیکی دکتر هاشمی
9-10
دکتر سالک
9-11
دکتر کیانی
10-12
دکتر هاشمی
9-11               دکتر سالک
16-17
دکتر کیانی
17-19
تغذیه خانم رجائی
15-16
پرتودرمانی(آنکوژی) دکتر قدیری
11-12
روان شناسی خانم سلطانی نیا
15-17
دکتر آرمان پناه
9-11خانم همدانی
16-18
خانم برجعلی زاده
12 -10
دکتر آرمان پناه
16-18
خانم برجعلی زاده
12 -10
خانم سلطانی
15-17
قلب و عروق دکتر ربانی
8-11
دکتر ربانی
8-11
دکتر ربانی
8-11
دکتر شمسی
9-11
دکتر ربانی
8-11
دکتر ربانی
8-11
دکترشمسی
16-17
دکترصابری
17- 15
دکترصابری
17- 15
دکترصابری
17- 15
دکترمظاهری
15-17
دکتر مظاهری
16-18
گوارش دکتر مقتدری
10 9
دکترمتین خواه
12-13
دکترطالبی
12-13
دکترطالبی
12-13
دکترطالبی
12-13
دکترمجلسی
11-12
دکترطالبی
12-13
داخلی دکتر تختی
10-12
دکتر رفیعی
10-11
دکتردردکشان
9-11
دکتر ترکی
10-11
دکتر منتظری
9-11
دکتربهمنش
10-11
دکترمنتظری
17-18
دکتردردکشان
17-18
دکتربهمنش
17-18
دکترتختی
16:30-18
دکتر بهمنش
17-19
دکتررفیعی
16-17
مغزواعصاب دکتر پورصیرفی
10:30-12
دکترنشاط فر
11-12دکترمسائلی
16-17
دکترنقدی
11-12
دکتر مسائلی
10-11
دکترپورصیرفی
10:30-12
دکترنشاط فر
10:30-11
دکتر طغیانی فر
17-18
دکترطغیانی فر
16-18
ریه
زنان و زایمان دکترعباسی
9-10
دکترارشدی
12 – 10
دکترارشدی
10:30-12
دکتر ابوطالبی
9:30-11:30
دکتردانشفر
11-12
دکتر مقاره عابد
10-11
    دکترمعلم
10-12
دکتر سلطانی
10-11
دکترهمایی
10-12
دکترافقهی
11- 9
دکتر کلباسی
11-13
دکتر معلم
10-12
دکتر بحرینی
11 -10
دکترمصدق
16-17
دکترکلباسی
10-12
دکتر همائی
15:30-16:30
دکترکیهانیان    17-16 دکترتمیمی
10-12
دکترکیهانیان
16-17
دکتردانشفر
17- 16
دکترصفری
15:30-17
دکتر بحرینی
16-17
دکترافقهی 17-16 دکتربحرینی
16-17
دکترکازرونی زاده
16-17
دکتر عباسی
16-17
دکترصفری
15-16
فهرست