سامانه نوبت دهی درمانگاه بیمارستان خانواده اصفهان

برای دریافت نوبت به یکی از روش های زیر عمل بفرمایید

نوبت دهی تلفنی : با شماره تلفن گویا 33033051 تماس و نوبت خود را اخذ بفرمایید

نوبت دهی اینترنتی : کلیلک روی دکمه نوبت دهی اینترنتی

برنامه حضور پزشکان
واحد شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
ارتوپدی دکتراکرام نیا
 12- 9
دکتر همتیان
8-10
دکتر حسینی
9-12
دکتر بصیری
 9-12
دکترخاکپور
8:30-10
دکترحسینی
 10-12
دکتر اکرام نیا
19 -16:30
دکتربصیری
  9-12
دکتر ضیائی
15-17
دکتر کریمیان
17-19
دکتر ضیائی
 9-12
دکتر اکرام نیا
17-19
دکتربصیری
 16-18
دکترضیائی
15-17
پزشک خانواده دکتر مجلسی
9-12
دکتر مجلسی
9-13
دکترحقیقی
19 – 17
دکترمجلسی
9-13
دکترحقیقی
19 – 17
دکتر مجلسی
9-12
دکتر حقیقی
19 – 17
دکترحقیقی
19 – 17
دکترحقیقی
19 -17
دکترحقیقی
19 -17
داخلی عفونی دکتر روشندل
12-13
دکتر ضرابیان
12-13
دکتر روشندل
12-13
دکتر ضرابیان
12-13
دکتر ابراهیمیان
16-17
دکتر ضرابیان
12-13
دکتر ابراهیمیان
16-17
جراح مغز و اعصاب دکتر علوی
17-18
دکتر علوی
17-18
اورولوژی دکتراحدی
9-10
دکترجمشیدیان
10-12
دکترشیری
10-11
دکترجمشیدیان
10-12
دکتر انشائی
11-12
دکترانشائی
11-12
دکترامینی12-10 دکترانشائی 17-16 دکترشیری
16-17
سونوگرافی دکترحامی
12- 10
دکتر حکیمی نیا دکترفراست
10-12
دکتر حکیمی نیا دکترحامی
12- 10
دکتر فراست
10-12
چشم پزشکی دکترعبدالهی
10-12
دکترکامران
9-10:30
دکترعبدالهی
10-12
دکتر بهرامیان
10-12
دکترکامران
10-11
دکترعبدالهی
10-11
دکتررئیسی
17-18
دکتررئیسی
17-18
روانپزشکی دکتر میرشاهزاده
10-11
دکتر میرشاهزاده
10-11
دکتر عزیزی
10-12
دکتر میرشاهزاده
10-11
دکتر عزیزی
10-12
دکتر میرشاهزاده
16-17
اطفال دکتر شریفی
17-18
دکتر ضیائی
10-11
دکتر شریفی
17-18
دکتر شریفی
10-11
دکتر ضیائی
10-11
گوش وحلق و بینی دکترامینی
10:30-12
دکترتحریریان
10-12
دکترعابدان
10-11
دکترتحریریان
10:30-12
دکتر عابدان
9-10
دکتر برجیس
11-12
دکترشفیعیان
16-17
دکترسهیلی پور
16-17
دکتر خردمند
10-11
دکتر عابدان
16-18
جراحی دکترشاهمرادی
10-11
دکترظاهرنیا
11-12
دکتر طهمورث پور
10-11
دکترشاهمرادی
16-17
جراحی پلاستیک دکتر یاری بخت
9-10
پوست دکتر تیموری
11-12
دکتر مومنی
15-16
دکتر تیموری
11-12
دکتر جویا
12-13
دکتر مومنی
15-16
دکتر جویا
12-13
دکتر مومنی
15-16
دکتر مومنی
15-16
دکتر مومنی
15-16
غدد دکترهمدانی
9:30-11
دکتر خلیلی
9-11
دکترهمدانی
10-12
روماتولوژی دکتر ثالثی
12-13
طب فیزیکی دکتر هاشمی
9-10
دکتر کیانی
10-12
دکتر هاشمی
-9-10
دکتر کیانی
17-19
تغذیه خانم رجائی
15:30-16
پرتودرمانی(آنکوژی) دکتر قدیری
11-12
روان شناسی خانم سلطانی نیا
15-17
دکتر آرمان پناه
9-11
خانم برجعلی زاده
12 -10
دکتر آرمان پناه
16-18
خانم برجعلی زاده
12 -10
خانم والائی
16-18
خانم سلطانی
15-17
قلب و عروق دکتر ربانی
8-11
دکتر ربانی
8-11
دکتر ربانی
8-11
دکتر اخباری
7:30-9
دکتر ربانی
8-11
دکتر ربانی
8-11
دکترشمسی
16-17
دکترصابری
17- 15
دکترصابری
17- 15
دکتر شمسی
9-11
دکترصابری
17- 15
دکترمظاهری
15-17
دکتر مظاهری
16-18
گوارش دکتر مقتدری
10 9
دکتررحمانی
9-10
دکتر رحمانی
9-11
دکتررحمانی
9-10
دکترمتین خواه
12-13
دکترطالبی
12-13
دکترطالبی
12-13
دکترطالبی
12-13
دکترمجلسی
11-12
دکترطالبی
12-13
داخلی دکتردردکشان
9-11
دکتر رفیعی
8-19
دکتربهمنش
12-13
دکترمنتظری
17-18
دکتردردکشان
17-18
دکتربهمنش
17-18
دکترتختی
16:30-18
دکتر منتظری
9-11
دکتررفیعی
16-17
دکتر بهمنش
17-19
مغزواعصاب دکتر پورصیرفی
10:30-12
دکترنشاط فر
11-12
دکترنقدی
11-12
دکتر مسائلی
10-11
دکترپورصیرفی
10:30-12
دکترنشاط فر
10:30-11
دکتر طغیانی فر
17-18
دکترطغیانی فر
16-18
ریه دکترمیرعلائی
11:30-12
دکترمیرعلائی
11:30-12
زنان و زایمان دکترعباسی
9-10
دکترارشدی
12 – 10
دکترارشدی
10:30-12
دکتر ابوطالبی
9:30-11:30
دکتردانشفر
11-12
دکتر مقاره عابد
9-10
    دکترمعلم
10-12
دکتر سلطانی
10-11
دکترهمایی
10-12
دکترافقهی
11- 9
دکتر کلباسی
11-13
دکتر معلم
10-12
دکتر بحرینی
11 -10
دکترمصدق
16-18
دکترکلباسی
16:30-17:30
دکتر همائی
15:30-16:30
دکترکیهانیان    18-16 دکترتمیمی
10-12
دکترکیهانیان
16-18
دکتردانشفر
18- 16
دکترصفری
15:30-17
دکتر بحرینی
17-18
دکترافقهی 18-16 دکتربحرینی
16-18
دکترکازرونی زاده
16-17
دکترکلباسی
16-17
فهرست