نرخ هتلینگ بیمارستان خانواده اصفهان

بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان، در آخرین بازدید مسئولین ذیربط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به موجب امتیازات کسب شده به عنوان بیمارستان درجه یک شناخته شده است .

نرخ هتلینگ یک شب اقامت در بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

تمامی قیمت ها به ریال می باشد

شرح خدمات تعرفه بیمارستان خانواده پرداختی بیماران بیمه های تامین – خدمات پرداختی دفاتر نیروهای مسلح با فرانشیز 25%
تخت روز CCU 54.438.000 44.835.900 13.609.500
تخت روز ICU-NICU 85.200.000 65.994.900 21.300.000
اتاق خصوصی 42.606.000 38.467.800 17.754.750
اتاق دو تخته 33.135.000 28.996.800 8.283.750
اتاق عمومی 23.668.000 19.529.800 5.917.000
تخت روز نوزاد 16.572.000 14.499.300 4.143.000
تخت روز نوزاد بیمار 23.668.000 19.529.800 5.917000
هزینه همراه 4.732.000 4.732.000 4.732.000
 
تبصره :
  • به کلیه مبالغ بالا 6% بعنوان خدمات پرستاری اضافه می گردد.
  • هزینه های همراه ،تفاوت غذا، تفاوت اتاق خصوصی و دو تخته و کلیه لوازم مصرفی جهت بیمه های تکمیلی و سایر بیمه ها به عهد بیمار می باشد.
  • تخت روز بستری براساس اقامت بیمار می باشد .
  • سایر بیمه ها براساس قرارداد فی مابین دریافت می گردد.
  • اقامت بیش از 6 ساعت یک روز کامل محاسبه می گردد.

جدول به سمت چپ و راست قابل حمل است

فهرست