نرخ هتلینگ بیمارستان خانواده اصفهان

بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان، در آخرین بازدید مسئولین ذیربط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به موجب امتیازات کسب شده به عنوان بیمارستان درجه یک شناخته شده است .

نرخ هتلینگ یک شب اقامت در بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

تمامی قیمت ها به ریال می باشد

شرح خدمات تعرفه بیمارستان خانواده پرداختی بیماران بیمه های تامین – خدمات پرداختی دفاتر نیروهای مسلح با فرانشیز 25%
تخت روز CCU 38.884.000 31.771.300 9.721.000
تخت روز ICU-NICU 60.857.000 46.630.700 15.214.250
اتاق خصوصی 30.433.000 27.367.600 12.682.000
اتاق دو تخته 23.668.000 20.602.600 5.917.000
اتاق عمومی 16.906.000 13.840.600 4.226.500
تخت روز نوزاد 11.837.000 10.301.600 2.959.250
تخت روز نوزاد بیمار 16.906.000 13.840.600 4.226.500
هزینه همراه 3.380.000 3.380.000 3.380.000
 
تبصره :
  • به کلیه مبالغ بالا 6% بعنوان خدمات پرستاری اضافه می گردد.
  • هزینه های همراه ،تفاوت غذا، تفاوت اتاق خصوصی و دو تخته و کلیه لوازم مصرفی جهت بیمه های تکمیلی و سایر بیمه ها به عهد بیمار می باشد.
  • تخت روز بستری براساس اقامت بیمار می باشد .
  • سایر بیمه ها براساس قرارداد فی مابین دریافت می گردد.
  • اقامت بیش از 6 ساعت یک روز کامل محاسبه می گردد.

جدول به سمت چپ و راست قابل حمل است

فهرست