فارسی
العربیه
English

اتاق عمل

 
ریاست اتاق عمل جنرال و زنان : آقای دکتر پیروز بصیری
مسئول فنی اتاق عمل جنرال : آقای دکتر مجید کریمیان
مسئول فنی اتاق عمل زنان : خانم دکتر مینا قدیری
مسئول بیهوشی اتاق عمل جنرال:آقای دکتر مسعود شریفی
مسئول بیهوشی اتاق عمل زنان: خانم دکتر فرزانه تواهن
سرپرستار اتاق های عمل : آقای حسن  برازجانی
شماره داخلی اتاق عمل جنرال :308-311

شماره داخلی اتاق عمل زنان :350-352

 

اتاق عمل بیمارستان تخصصی خانواده متشکل از اتاق عمل جنرال و اتاق عمل زنان می باشد که از برجستگی های اتاق عمل زنان بهره گیری از نیروهای خانم در شیفت صبح و عصر جهت رفاه حال بیماران می باشد.
اتاق عمل بیمارستان در زمینه های جراحی ارتوپدی ، جراحی زیبایی ، جراحی ارولوژی ، جراحی مغزواعصاب ،  جراحی گوش و حلق و بینی  ، ERCP  و جراحی دندانپزشکی اطفال آماده ارائه خدمات می باشد.

اتاق عمل جنرال و اتاق عمل زنان هر کدام شامل 3 اتاق عمل فعال می باشد که اتاق عمل زنان در شیفتهای صبح و عصر و اتاق عمل جنرال بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمت می باشد.