فارسی
العربیه
English
15 اردیبهشت روز جهانی ماما بر همکاران مبارکباد
15 اردیبهشت روز جهانی ماما بر همکاران مبارکباد

1396/02/15 15:20:59

نوزاد اولین نگاه معصومانه اش را به تو هدیه میکند و تو اولین کسی هستی که گریه اش را صبوری می کنی، صبوری و معصومیت بدرقه راهت …

15 اردیبهشت روز جهانی ماما مبارک باد