فارسی
العربیه
English
ویزیت مراجعین درمانگاه قلب در روز پنج شنبه با 50 درصد تخفیف به مناسبت هفته جهانی قلب سالم
ویزیت مراجعین درمانگاه قلب در روز پنج شنبه با 50 درصد تخفیف به مناسبت هفته جهانی قلب سالم

1396/06/25 16:21:54

به مناسبت هفته جهانی قلب سالم ويزيت بيماران محترم با ٥٠ درصد تخفيف در روزپنجشنبه در درمانگاه قلب بيمارستان ارائه می گردد