سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

مناقصه امور طبخ غذا

شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان (بیمارستان تخصصی خانواده ) در نظر دارد امور طبخ غذای پرسنل، بیماران و همراهان خود را به اشخاص حقیقی

و حقوقی واجد شرایط بصورت مناقصه واگذار نماید.

1-متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاکت های مناقصه از روز شنبه تاریخ 24/8/1399 به دفتر معاونت پشتیبانی شرکت واقع در اصفهان- بلوار شهدای صفه- بیمارستان تخصصی خانواده مراجعه نمایند.
2-مهلت شرکت در مناقصه و ارسال مدارک تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 29/8/1399 می باشد.

توضیح: شرکت (بیمارستان) در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات و ابطال مناقصه بدون نیاز به ذکر دلیل مختار است.