سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

ماه خون ماه اشك ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد