سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

نرخ هتلینگ

   نرخ یک شب اقامت در بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان (هتلینگ )

4-1398

ردیف

شرح خدمات

تعرفه آزاد ( ریال)

تعرفه بیمارستان

تخصصی خانواده

(ریال)

پرداختی بیماران بیمه های تامین – خدمات

( ریال)

پرداختی دفاتر نیروهای مسلح

( ریال)

با فرانشیز 30%

1

تخت روز CCU

12.296.000

12.296.000

8.483.600

2.980.000

2

تخت روز ICU-NICU

19.245.000

19.245.000

11.619.300

4.665.000

3

اتاق خصوصی

9.624.000

9.624.000

7.980.600

3.885.000

4

اتاق دو تخته

7.485.000

7.485.000

5.841.600

1.815.000

5

اتاق عمومی

5.346.000

5.346.000

3.702.600

1.295.000

6

تخت روز نوزاد

3.743.000

3.743.000

2.920.400

9070.500

7

تخت روز نوزاد بیمار

5.346.000

5.346.000

4.195.000

1.295.000

8

هزینه همراه

1.069.000

بر اساس تخت روز

بر اساس تخت روز

بر اساس تخت روز

تبصره :

  • به کلیه مبالغ بالا 6% بعنوان خدمات پرستاری اضافه می گردد0
  • هزینه های همراه ،تفاوت غذا، تفاوت اتاق خصوصی و دو تخته و کلیه لوازم مصرفی جهت بیمه های تکمیلی و سایر بیمه ها به عهد بیمار می باشد0
  • تخت روز بستری بر اساس اقامت بیمار می باشد .
  • سایر بیمه ها بر اساس قرارداد فی مابین دریافت می گردد.