فارسی
العربیه
English

بخش زایشگاه

 
 

 

مدیرگروه تخصصی زنان وزایمان ورئیس  بخش زایشگاه: خانم دکتر مینا قدیری
مسئول علمی گروه تخصصی زنان ومامایی : خانم دکتر ویدا سلطانی
سرپرستار بخش : خانم مژده رحیمی ، کارشناس مامائی
شماره داخلی  :380-396

 

 

 

بخش زایشگاه در سال 1385 افتتاح گردید. این بخش شامل اتاق زایمان – زایمان بدون درد و همچنین زایمان در کنار همراه مؤنث می باشد.