فارسی
العربیه
English

بخش نوزادان

 
 

 

مسئول فنی بخش نوزادان: آقای دکتر جلیل امیری
سرپرستار بخش : خانم افسون احمدی ، کارشناس پرستاری
شماره داخلی  :288-299

 

 

 

بخش نوزادان بیمارستان خانواده در سال 1385 افتتاح گردید. این بخش دارای 7 تخت فعال می باشد.کلیه پرسنل این بخش دوره های آموزشی و مراقبت از نوزاد را گذرانده اند این بخش به نوزادان تازه متولد شده  و  همچنین نوزادانی که  به دلیل  مشکلاتی نیاز  به بستری دارند  ، سرویس می دهد