فارسی
العربیه
English

بخش جراحی زنان

 
 

 

مسئول فنی بخش جراحی زنان: آقای دکتر عبدالخالق شاهمرادی
سرپرستار بخش : خانم نسرین مشرف ، کارشناس پرستاری
شماره داخلی  :225-276

 

 

 

بخش جراحی زنان در سال 1381افتتاح گردید. این بخش دارای 21تخت فعال(5اتاق خصوصی،5اتاق دو تخته ،1 اتاق سه تخته و 3اتاق ویژه )  می باشد.
کلیه بیمارانی که کاندیدای اعمال جراحی همچون جراحی انواع تومورها ، جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات ، جراحی ارتوپدی  ، جراحی گوش و حلق و بینی،ERCPودیگر جراحی های عمومی و تخصصی می باشند،در این بخش بستری میگردند