فارسی
العربیه
English

بخش اورژانس

 
 

 

مسئول فنی بخش اورژانس : آقای دکتر عبدالخالق شاهمرادی
سرپرستار بخش : آقای بهنام آذری-کارشناس پرستاری
شماره داخلی  :285-367

 

 

 

اورژانس دارای 3 اتاق بستری موقت مردان ، زنان و اطفال و نیز اتاق ایزوله ، اتاق تزریقات ، ادمیت ، اتاق احیا و اتاق  ECG       می باشد و دارای تجهیزاتی است که آماده سرویس دهی به بیماران داخلی ، قلب و جراحی می باشد.
پس از معاینه بیمار توسط پزشک مقیم اورژانس در صورت نیاز به سایر تخصص ها از پزشکان متخصص آنکال دعوت به همکاری می گردد.
همچنین تفکیک بیماران اورژانس بر عهده پرستار تریاژ و پزشکان می باشد .