فارسی
العربیه
English

بخش داخلی

 
 

 

مسئول فنی بخش داخلی : آقای دکتر غلامرضا کفیلی
سرپرستار بخش : خانم سهیلا علیخاصی ، کارشناس پرستاری
شماره داخلی  :322

 

 

 

بخش داخلی همزمان با بخش CCU  افتتاح گردید. این بخش دارای 10 تخت فعال می باشد که به بیماران داخلی ، گوارش ، ریه ، خون و داخلی اعصاب سرویس می دهد.
در طبقه پایین همین بخش امکانات برونکوسکوپی ، کولونوسکوپی  و آندوسکوپی موجود می باشد.