فارسی
العربیه
English

آزمایشگاه

 
 
مسئول فنی :  خانم دکتر فروغ شریفی ، دکترای علوم آزمایشگاهی
 
سوپروایزر : خانم شکوفه شفیعیان ، کارشناس علوم آزمایشگاهی
 
شماره داخلی : 266-269
 

 

 

درواحدآزمایشگاه کلیه تستهای بیوشیمی،هماتولوژی و هورمونی انجام میگیرد.

همچنین کلیه دستگاههای الیزا  هیتاچی اتو آنالایزر هیتاچی و سلکانتر در این واحد موجود می باشد.
این آزمایشگاه کلیه مراتب کنترل کیفی ، اعتبار بخشی و بهبود کیفیت را انجام می دهد