فارسی
العربیه
English
تهويه با فشار مثبت در نوزادان

11 دی 1348

 فشار مثبت مداوم راههای هوایی

گرچه مکانیکال ونتیلاسیون درمان اصلی مشکلات تنفسی نوزاد است اما اخیرا ً توجه زیادی به روشهای غیر تهاجمی شده است.

انواع روشهای غیر تهاجمی کمک تنفسی در نوزادان شامل:

1.فشار مثبت انتهای بازدم(CPAP)

2.فشار مثبت مداوم راهای هوایی (NIPPV)

3.فشار منفی مداوم (CNEP)

تاثیر CPAP

1.از کلاپس آلوئلها در انتهای بازدم جلوگیری می کند.

2.FRC را بهبود می دهد و در نتیجه باعث بهبودی gas exchange می شود.

3.کاهش اپنه مرکزی و انسدادی می شود.

4.از خستگی دیافراگم جلوگیری می کند.

5.باعث کاهش ادم آلوئل می شود.

FRC=functional

عوارض CPAP

1.Air Leak بخصوص در فشار بالا

2.افزایش فشار اینتراتوراسیک که باعث کم شدن Venus Return می شود.(فشار بالای 8)

3.باعث احتباس co2 می شود(در فشار بالای 8)

4.باعث دیستانسیون معده می شود که با گذاشتن OCT قابل پیشگیری است

5.انسداد بوسیله جمع شدن ترشحات که ساکشن مداوم و مراقبتهای پرستاری و شستشوی مکرر با سالین نرمال و ساکشن ترشحات قابل پیشگیری است.

6.دفرمیتی و آسیت مخاط بینی که در اثر ساکشن و با فشار پرونژ بینی ممکن است ایجاد شود که با استفاده از سایز مناسب و نکشیدن به بالا قابل جلوگیری است.

7.خونریزی مخچه در اثر فیکساسیون محکم اکسی پوت

انواع روش CPAP

1.NDSAL     

2.نازوفارنژیال

3.لوله گذاری داخل تراشه

اندکیاسیونهای گذاشتن CPAP

1.مراحل اولیه احیا

2.درمان آپنه

3.درمان انسدادی Upper

4.Post extubation

5.Mange RDS که شامل :

- RDS اسکور 6 یا بالاتر

- RR بالای 80 به همراه هر یک از علائم گرانتیک و تو کشیده شدن عضلات تنفسی

- افت PAO2 کمتر از 55 یا O2at کمتر از 88%

- سیر پیشرونده علی رغم دریافت اکسیژن محیطی

- اتلکتازی در گرافی

*نکته مهم اینکه هر چه سریعتر NCPAP شروع شود امکان بهبودی و عدم نیاز به ونیلاسیون مکانیکی را بیشتر خواهد کرد.

روش انجام NCPAP

ابتدا با فشار cm5 آب و FIO2 50% شروع شود می توان در صورت عدم پاسخ به میزان 10% در هر مرحله به Fio2 اضافه کرد و فشار را cm1 در هر مرحله بالا برد تا حداکثر بر Fio2 100% و فشار cm8 آب برسیم

فلو بهتر است روی Lit/min6 گذاشته شود.

عدم جواب به CPAP

اگر با Fio2100% و فشار cm8 هنوزPao2 50 است و گازهای خونی اشکال دارد.

نکته

.در هر بار پس از تغییرSetting بایستی یک ساعت بعد ABGگرفته شود.

.OGTحتماً گذاشته شود.

.ترشحات مکرراً تمیز شود.

کانتراندیکاسیون های CPAP

نارسایی پیشرونده تنفسی

PH2/7 و PCO2 بالای 60

ناهنجاریهای دیافراگماتیک هرنی - TEF - آترزی کوان و شکاف کام.

برادیکاردی و تلاش تنفسی کم

CPAP Weaning

تا زمانی که O2Sat بالای 70 و تا O25 بالای 88% است به تدریج Fio2 را هر بار 5 تا کم شود تا به 30% برسد و فشار هر بار 1 کم شود تا به 4 برسد

زمانی که فشار به 4 و Fio2 به 30% رسید و نوزاد شرایط Stable دارد می توانیم از CPAP جدا کنیم و اکسیژن 40% محیطی بدهیم

رفرانس

FANAROFF & Mortins

درسنامه تهویه مکانیکی نوزاد